ใบขับขี่ปี 2563 จะต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง

  • by
ต่อใบขับขี่ปี 2563

ใบขับขี่ปี 2563 จะต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่

การต่ออายุใบขับขี่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เนื่องจากในปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว (2 ปี) และแบบ 5 ปี มาอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่า

เตรียมเอกสาร
  1. เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2563

1.2 ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1.2บัตรประชาชนฉบับจริง

1.3ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ   จิต ฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

การต่อใบขับขี่ปี 2563 ขั้นตอนการต่อใบขับขี่
  1. ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ปี 2563

2.1 ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.2ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

2.2.1ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

2.2.2. ทดสอบสายตาทางลึก

2.2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

2.2.4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

2.3 ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

2.4 ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท

 

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน