โอนรถยนต์มือสอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • by
โอนรถยนต์มือสอง

โอนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อให้ลูกเปลี่ยนเจ้าของข้ามจังหวัด 2564 ใช้เอกสารอะไรค่าใช้จ่ายราคากี่บาทนอกจากที่ขนส่งจตุจักรสามารถทำที่ไหนได้บ้าง แล้วใช้เวลากี่วัน ถึงจะเข้าไฟแนนซ์ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนรถอื่นๆอ่านได้ที่นี่

การโอนกรรมสิทธิ์รถ หากเป็นการโอนรถป้ายแดงไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินสดหรือผ่านไฟแนนซ์ ทางโชว์รูมหรือไฟแนนซ์มักจะเป็นผู้ดำเนินการโอนให้ แต่หากเป็นรถมือสองที่ซื้อต่อมาอีกทอดนั้น ทางผู้ซื้อมักจำเป็นต้องดำเนินการโอนด้วยตัวเอง ซึ่งการโอนรถมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

โอนรถยนต์
โอนรถยนต์

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถยนต์มือสอง

 1. ใบคู่มือจดทะเบียน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 4. แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลงลายมือชื่อผู้โอนและรับโอน
 5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง)
 6. หมายเหตุ: กรณีรับโอนมรดกใช้สำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
โอนรถ
โอนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการโอนรถมือสอง

 1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ไปยังผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้ครอบครองตามรายการจดทะเบียน)
 2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม
 3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 4. รับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันโอน หากเกินกว่านั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

การโอนกรรมสิทธิ์รถหรือโอนรถมือสอง สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้